Pożyczka w Taratatu na przejrzystych zasadach z prawdziwymi odsetkami 0%. Zapoznaj się z naszą ofertą, a zrozumiesz dlaczego w udzielaniu pożyczek jesteśmy najlepsi.

TaRataTu pożyczka ratalna do 4000 zł na 24 miesiące. Brak punktacji BIK nie jest już przeszkodą! To naprawdę proste, wystarczy tylko kilka minut.

Reprezentatywny przykład: całkowita kwota pożyczki – 1 000 zł, okres obowiązywania umowy pożyczki 24 miesiące, oprocentowanie 0%, prowizja przygotowawcza 25% kwoty kapitału (250 zł), prowizja administracyjna 30% w skali roku (600 zł), RRSO – 93,29%, Całkowita kwota do zapłaty 1 850,00 zł (stan na dzień 03-07-2019).

WYMOGI:

– wiek: 18-80 lat,
– posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i miejsca zamieszkania na terenie RP,
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– status konsumenta w rozumieniu przepisów polskiego prawa,
– pozytywna ocena zdolności i wiarygodności kredytowej,
– brak zaległości pieniężnych wobec pożyczkodawcy w chwili ubiegania się o pożyczkę.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI
OPROCENTOWANIE POŻYCZKI I PROWIZJA
Roczna stopa oprocentowania Roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 0% z zastrzeżeniem §5 u. 4 umowy.

Odsetki maksymalne: 10% w stosunku rocznym (na dzień zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki)

Odsetki maksymalne to odsetki o których mowa w art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego, wyliczone według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych (odsetek w wysokości równej sumie dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 3,5 punktu procentowego w stosunku rocznym).

Prowizja Wstępna 25% Całkowitej Kwoty Pożyczki , naliczana w całości w chwili zawarcia Umowy Pożyczki
Prowizja Administracyjna 30% Całkowitej Kwoty Pożyczki w skali roku naliczana proporcjonalnie do rzeczywistego okresu korzystania z Pożyczki.
CZYNNOŚCI I OPŁATY O CHARAKTERZE WINDYKACYJNYM
Oprocentowanie zadłużenia przeterminowanego: Odsetki maksymalne za opóźnienie: 14% w stosunku rocznym (na dzień zawarcia niniejszej Umowy Pożyczki)

Odsetki maksymalne za opóźnienie to odsetki, o których mowa w art. 481 §2 Kodeksu Cywilnego, które wyliczone są jako dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych w stosunku rocznym.

Prowizja Administracyjna Dodatkowe koszty, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, orzeczeń sądów lub organów egzekucyjnych.

Pożyczkodawcą jest FinGO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 152 lok.3, 04-329 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000663247, NIP: 1132930245, REGON: 366553244, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 750.000 zł. Numer wpisu w rejestrze instytucji pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego: RIP000090